Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

  1. Autorijschool: de school welke een rijopleiding verzorgt en de daarbij behorende of eventuele aanvullende diensten verzorgt.
  2. Leerling: een natuurlijk persoon of een bedrijf, stichting, vereniging die een overeenkomst aangaan met de Autorijschool, met betrekking tot de Autorijschool te verlenen diensten.
  3. Praktijkexamens: de door CBR/BNOR aangeboden praktijkexamens.
  4. Lesovereenkomst: overeenkomst tussen de leerling en de Autorijschool

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten/verrichten van werkzaamheden door de Autorijschool. Op iedere activiteit van de Autorijschool zijn deze voorwaarden aldus van toepassing.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de leerling zijn van derden, waaronder alle voorwaarden van de leerling of derden worden verstaan, binden de Autorijschool niet, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Autorijschool zijn aanvaard. De aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden- bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door de Autorijschool- alleen voor de overeenkomst waarvoor deze zijn gemaakt.

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van de Autorijschool, waaronder mede begrepen offertes, alsmede overige documentatie, zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende een door de Autorijschool aangegeven termijn na dagtekening van de aanbiedingen, de offertes dan wel overige documentatie of de dagtekening van de begeleidende brief bij vernoemende stukken, tenzij er tussen de Autorijschool en de leerling anders is overeengekomen.

3.2 Na inschrijving en ondertekening door de leerling van de lesovereenkomst, voor een of meerdere activiteiten, is tussen de Autorijschool en de leerling een overeenkomst tot stand gekomen, dan wel wanneer de Autorijschool feitelijk met de uitvoering van de opdracht/activiteit verlenen van diensten is begonnen.

3.3 Eén jaar na aanmelding of aangaan van de lesovereenkomst heeft de leerling geen recht meer op restitutie van les-en/of examengelden.

Artikel 4 Prijs

4.1 De prijzen van de Autorijschool gelden voor de in de lesovereenkomst van de Autorijschool genoemde prestatie.

4.2 De prijzen die worden genoemd in advertenties zijn slechts geldig tot de datum die in de advertenties staat vermeld. De prijzen gelden enkel voor de diensten die in de advertenties staan vermeld. De leerling kan aan de vermeldingen in de advertenties geen rechten ontlenen. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

Artikel 5 Verplichtingen van de Autorijschool

5.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de wet en in bezit is van daarvoor geldige opleidingen.

5.2 De leerling krijgt op verzoek en periodiek informatie over zijn/haar voortgang.

5.3 De aanvraag voor de praktijkexamens vindt plaats uiterlijk 2 weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de Autorijschool heeft voldaan.

5.4 De leerling tijdens het praktijkexamen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.

5.5 Er een verzekering is afgesloten welke dekking biedt tegen aansprakelijkheid van de Autorijschool jegens de leerling.

5.6 De leerling erop gewezen wordt dat eventuele medische en/of psychische klachten, medicijn-, alcohol-, drugsgebruik of andere verdovende middelen waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek.

5.7 De leerling erop gewezen wordt dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.

5.8 De leerling erop gewezen wordt dat zodra er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, de leerling aan de Autorijschool hiervan direct melding moet maken en verder geen lessen kan/mag geven.

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling

6.1 De leerling dient zich te houden aan de door de Autorijschool op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.

6.2 Bij verhindering van de afgesproken rijles dient de leerling dat tijdig door te geven. De leerling moet dat minimaal 24 uur voor aanvang van de rijles bij de Autorijschool hebben aangegeven. Indien de leerling zich niet aan de voorgenoemde termijn houdt, dient de leerling volledige overeengekomen lesprijs te voldoen.

6.3 Artikel 6.2 is niet van toepassing indien sprake is van een uitzonderlijke reden, zoals: een ernstig ongeval, een ernstige ziekte, het overlijden van de leerling of van een naast familielid in de 1e en de 2e graad.

Geen reden is: begrafenis, ziekte, ziekenhuisopname en vakantie.

6.4 Alle aanwijzingen van de instructeur moeten door de leerling een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.

6.5 Tijdens rijlessen en een praktijkexamen moet de leerling een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.

6.6 Eventuele medische en/of psychische klachten, medicijn-, alcohol-, drugsgebruik of andere verdovende middelen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, dan wel ontzegging van de rijbevoegdheid, moeten bij de autorijschool bekend gemaakt worden. Indien de leerling dit nalaat, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de leerling. De Autorijschool heeft dan het recht de lesovereenkomst per direct te doen beëindigen, zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde les- en/of examengelden.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Het totaalbedrag voor de overeenkomst dient voor de aanvang van de eerste les in zijn geheel (inclusief BTW) te zijn voldaan in contant Nederlands of wel Europees wettig betaalmiddel, zijnde de Euro, tenzij in met de leerling anders is overeengekomen. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 De autorijschool kan te allen tijde enige schuld van de leerling, al dan niet opeisbaar, verrekenen met een van zijn vorderingen op de deelnemer.

7.3 Zodra de betaling niet of niet volledig op de in artikel 7.1 genoemde tijdstippen plaatsvindt, is de leerling rechtswege in verzuim. De leerling wordt daar schriftelijk door middel van een aanmaning op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken na dagtekening van voorgenoemde aanmaning te voldoen.

7.4 De autorijschool is onverlet al zijn andere rechten, gerechtigd van af het moment dat de vordering opeisbaar is tot en met de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente in rekening te brengen.

7.5 De autorijschool heeft bij de niet, niet-tijdige, of niet-volledige betaling bovendien het recht de deelnemer gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, waarbij voor de buitengerechtelijke incassokosten geldt dat:
- Indien de leerling geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, minimaal 15% van het openstaande bedrag, welke door de leerling is verschuldigd, met een minimum van € 150,00, onverhinderd het recht de werkelijk gemaakte kosten aan de leerling in rekening te brengen;
-Indien de leerling een consument is, de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten als uitgangspunt geldt.

7.6 De autorijschool het recht om inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen.

7.7 Voorts is de autorijschool gerechtigd, indien hij in een procedure in het gelijk wordt gesteld, zonder nadere kennisgeving alle gemaakte proceskosten ten laste van de leerling te brengen.

7.8 De door de leerling of derden te verrichten betalingen worden steeds op het eerst in mindering gebracht op de oudste vordering, met inachtneming dat de betaling eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente en tenslotte op de hoofdsom.

7.9 Bij niet tijdige betaling is de Autorijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken. De Autorijschool zal de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen 5 dagen na constatering.

7.10 De autorijschool is gerechtigd tijdens de duur van een lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De leerling heeft bij losse lessen het recht om bij verhoging van lesgelden de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging. Een door de Minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden worden automatisch doorgevoerd en bij de leerling in rekening gebracht, hetgeen geen reden voor ontbinding kan geven.

Artikel 8 Rijexamens/toetsen

8.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten voor het examen toch betalen.

8.2 De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen of tussentijdse toets geen kosten voor een aanvraag van een nieuw praktijkexamen of tussentijdse toets verschuldigd indien hij/zij het eerste praktijkexamen of tussentijdse toets niet kan afleggen doordat: - de leerling vanwege ziekte niet in staat is het (proef)examen af te leggen op voorwaarde dat hij of zij binnen 8 dagen voor (proef)examendatum door middel van een doktersverklaring aan de Autorijschool kenbaar maakt.

- Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rij-instructeur binnen 5 dagen voor het praktijkexamen of tussentijdse toets is komen te overlijden op de dag van het (proef)examen wordt begraven of gecremeerd .

- Het lesvoertuig of een gelijkwaardige type op het (proef)praktijkexamen niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator.
- Het rijexamen niet door gaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. De leerling hoeft dan de kosten voor het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Autorijschool heeft dan wel recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.

8.3 Bij annulering van een examen in verband met een dringende geldige reden worden door het CBR administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de leerling. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste stukken die bij het theorie-examen, praktijkexamen c.q. de tussentijdse toets benodigd zijn (zoals theoriecertifitcaat, een geldig identiteitsbewijs etc.).
Mocht de leerling niet over de benodigde stukken beschikken dan moet hij/zij de kosten van een nieuw examen zelf dragen.

Artikel 9 Beëindigen van de lesovereenkomst

9.1 Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vaste aantal lessen, dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door partijen worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand en wel tegen het end van een kalendermaand.

9.2 Bij opzegging zoals in artikel 9.1 heeft de leerling recht op restitutie van de reeds vooruitbetaalde bedragen in de vorm van een cadeaubon, waarbij 50% van de vooruitbetaalde bedragen wordt uitgekeerd. Het examengeld, reeds genoten rijlessen en administratiekosten zijn hiervan uitgesloten. Eén jaar na aanmelding of aangaan van de lesovereenkomst heeft de leerling geen recht meer op restitutie van les-en/of examengelden. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.2.

9.3 Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vaste aantal lessen, of voor vaste overeengekomen periode, dan kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van een dreigende redenen zoals vermeld in artikel 6.3 met uitzondering van het overlijden van een naast familielid in de 1e of 2e graad.

9.4 Bij beëindiging zoals in artikel 9.3 heeft de leerling recht op restitutie van de reeds vooruitbetaalde bedragen in de vorm van een cadeaubon, waarbij 50% van de vooruitbetaalde bedragen wordt uitgekeerd. Het examengeld, reeds genoten rijlessen en administratiekosten zijn hiervan uitgesloten. Eén jaar na aanmelding of aangaan van de lesovereenkomst heeft de leerling geen recht meer op restitutie van les-en/of examengelden.  De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.2

9.5 De Autorijschool heeft het recht om de overeenkomst met de leerling te ontbinden als de autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Autorijschool en/of de Autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

9.6 Ook de Autorijschool kan besluiten te stoppen met het geven van lessen indien hier een ernstige reden voor is. De Autorijschool zal die reden kenbaar moeten maken en de reeds vooruitbetaalde lessen terugbetalen.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de Autorijschool volledig en zal eventueel ter zake daarvan opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de Autorijschool verwerkt, met in acht neming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor elke door de Autorijschool aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De Autorijschool kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behaalde resultaten. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico.

12.2 De Autorijschool is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaat tijdens of in verband met de door de Autorijschool georganiseerde activiteiten.

12.3 De Autorijschool is nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade van de deelnemer of als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

12.4 De Autorijschool is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt, zowel aan de lichamelijke als geestelijke gesteldheid van de deelnemer, en de schade te verwijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Autorijschool gegeven instructies.

12.5 Indien en voor zover er op de Autorijschool enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de Autorijschool is verzekerd.

12.6 Schadeclaims dienen binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder na het moment dat de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, de Autorijschool schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak of schadevergoeding door de Autorijschool.

Artikel 13 Aanvullende voorwaarden

13.1 De Autorijschool behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of de overeenkomst met de deelnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contractstermijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een gebrekestelling is vereist (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in geval nimmer plaats.

13.2 In het geval dat de Autorijschool als gevolg van overmacht tijdelijk zijn verplichting niet kan nakomen heeft hij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, zijn verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de Autorijschool de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde bedrag gehouden te zijn.

13.3 De Autorijschool zal zich te allen tijde op overmacht kunnen beroepen, indien de tekortkoming van de Autorijschool niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar algemeen in Nederland levende opvatting, voor rekening en risico van de Autorijschool komt.

13.4 De Autorijschool behoudt te allen tijde het recht om, indien de deelnemer een beroep doet op overmacht, de overeenkomt door een schriftelijke verklaring te ontbinden, en een vergoeding van opdrachtnemer te vorderen voor de door de Autorijschool geleden schade en in de toekomst te lijden schade.

Artikel 14 Bemiddelingsregeling

14.1 Geschillen ontstaan tussen de leerling en de Autorijschool zullen in eerst instantie worden voorgelegd aan de Autorijschool welke zal bemiddelen in het geschil.

14.2 Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk worden gedaan binnen 2 weken nadat het geschil is ontstaan. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. Indien de Autorijschool bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan een der partijen zich tot de burgerlijke rechter wenden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestegingsplaats van de Autorijschool.

 

                

 

 

Stuur bericht